Fiscale en andere overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus

De maatregelen die de overheid neemt ter ondersteuning van ondernemers die in financiële moeilijkheden raken door het coronavirus worden bijna dagelijks geactualiseerd. Hier vindt u de stand per 14 december 2020 (wijzigingen aangegeven in rood):

Aanvraagtermijn NOW 3.0 verlengd

De NOW 3.0 kon tot 13 december worden aangevraagd. Deze datum is nu verlegd door de harde lockdown die op 15 december ingaat. Hierdoor komen meer ondernemingen ervoor in aanmerking.

Uitstelregeling verlengd tot 1 april 2021

De mogelijkheid om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen bij de Belastingdienst is verlengd tot 1 april 2021.

 

Afrekening NOW 1.0 kan nu worden ingediend

Hierbij moet u de werkelijke omzetdaling in de periode waarover u de aanvraag deed opgeven, berekend volgens dezelfde regels als die u voor de jaarrekening toepast. Dus niet de factuurdatum maar de periode waarin de diensten of goederen zijn geleverd zijn bepalend. Behalve de omzet moet u ook andere opbrengsten meetellen, zoals huur, subsidies, de € 4.000 TOGS uitkering, ziekengeldutkeringen, nog niet gefactureerd onderhanden werk, etcetera. En dat zowel voor de drie maanden van 2020 als voor dezelfde maanden in het referentiejaar 2019.

Heeft u een voorschot gekregen tussen € 20.000 en € 100.000 of komt de afrekening tussen € 25.000 en € 125.000 dan moet u bij de afrekening een zogenaamde derdenverklaring mee insturen. Hierbij kunnen wij u van dienst zijn.

Stuurt u geen afrekening in, dan gaat het UWV ervan uit dat u afziet van de NOW 1.0 subsidie en moet u het voorschot terugbetalen.

 

Coronaregelingen voor ondernemers en werknemers vanaf 1 oktober 2020:

NOW 3.0 (tegemoetkoming loonkosten)

De regeling wordt met negen maanden verlengd, met drie keer drie maanden. In die periode wordt de NOW geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.

De uitkering voor de eerste periode kan nu worden aangevraagd via de website van het UWV. Daarbij kan een aanvraag ingediend worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december).

Het tweede tijdvak loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en het derde tijdvak loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 of  2,  kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3.

Tegemoetkoming vaste lasten mkb (TVL 2.0)

De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar 90.000 euro. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen. De TVL 2.0 geldt voor alle bedrijven en is dus niet meer afhankelijk van de SBI code of KvK doelomschrijving. Voor het vierde kwartaal kan de subsidie vanaf 25 november 2020 t/m 31 januari 2021 worden aangevraagd via de website van de RVO. Hiervoor heeft u uw DigiD of E-herkenning nodig, dan wel een ketenmachtiging met uw accountant als u het uitbesteed; als u dat niet heeft vraag het tijdig aan.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3)

Na 1 oktober kunt u Tozo 3 aanvragen bij uw woongemeente. Als u al een Tozo 2 uitkering ontvangt, kunt u een verkort aanvraagformulier indienen zodra uw woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft. Uw Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd. U dient bij uw aanvraag aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is. Ook verklaart u dat uw totaal aan beschikbare geldmiddelen lager is dan de toegestane grens van € 46.520. Houd de website van uw gemeente in de gaten voor meer informatie.

Links naar nadere informatie en de online aanvraagprocedure voor enkele gemeenten in onze regio:

Gemeente Ermelo
Gemeente Harderwijk
Gemeente Nunspeet
Gemeente Putten
Gemeente Dronten
Gemeente Almere

Gemeente Zeewolde
Gemeente Lelystad
Gemeente Zwolle

Borgstellingen, leningen en garantiefondsen

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar.
Alle voorwaarden & aanpassingen: BMKBGO-C en KKC.

Uitstel van belastingbetaling en invorderingsrente

Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. Ondernemers moeten echter niet alsnog in de knel komen bij het terugbetalen en krijgen met twee jaar ruim de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden geconfronteerd.

 

KKC-regeling: Klein Krediet Corona

De Nederlandse overheid gaat voor 95% garant staan voor overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot € 50.000).
De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019. Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4% per jaar. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. Het feit dat de financiers nog steeds 5% van het risico dragen, zorgt voor een zorgvuldige risicobeoordeling, zodat de leningen worden verstrekt aan in de kern gezonde bedrijven met voldoende terugbetaalcapaciteit. Banken houden zich aan de Gedragscode Kleinzakelijke kredietverlening.

In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C-financiers met een accreditatie, mogen de regeling ook aanbieden. 

De aanvraag kan vanaf 29 mei 2020 worden aangevraagd bij de bank.

 

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL 1.0)

MKB-ondernemers met maximaal 250 werknemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het Ministerie van Economische Zaken om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen: huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij, darvoor is de NOW, zie hierna.

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd.

De hoogte van het subsidie wordt als volgt bepaald::

subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%

De TVL compenseert maximaal 50% van de vaste lasten. Ondernemers hebben ook andere mogelijkheden om de vaste lasten te financieren of omlaag te brengen.

De normale omzet is uw omzet van 1 juni tot en met 30 september 2019. Deze periode noemen we de referentieperiode. Als u de btw-aangifte per kwartaal doet, dan neemt u de omzet van het tweede kwartaal 2019 (april-mei-juni). U deelt dat bedrag door drie en telt dit op bij de omzet van het derde kwartaal 2019 (juli–augustus–september). Omzet: alle inkomsten zonder de ontvangen btw, voor aftrek van kosten en vaste lasten. Het omzetverlies moet minimaal 30% zijn. 

Voor de bepaling van de vaste lasten, gebruiken we branchegegevens van het CBS. Omdat we zoveel mogelijk ondernemers zo snel mogelijk willen helpen, maken we geen gebruik van uw werkelijke vaste lasten. Berekening en controle van de vaste kosten per bedrijf, betekent dat u veel meer informatie moet opgeven en dat het langer duurt om de tegemoetkoming te verlenen. Het CBS beschikt over het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche, een percentage. Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor uw branche staat dus vast en hangt samen met uw SBI-code. De vaste lasten moeten na berekening hoger zijn dan € 4.000. We berekenen de vaste lasten als volgt:

vaste lasten = normale omzet x aandeel vaste lasten in %

Als u uw KVK-nummer invult in de Adviestool, vindt u uw SBI-code en het percentage gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche. Het aanvraagformulier werkt op dezelfde manier en toont u ook het percentage gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche waarmee we de tegemoetkoming bepalen.

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van hun vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal dus 30%) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 50.000 (is verhoogd, was € 20.000) voor een periode van vier maanden, van 1 juni tot 1 oktober 2020. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

Tijdens de aanvraag moet u de SBI-code van uw hoofd- of nevenactiviteit selecteren. Gebruik hier de adviestool SBI-codes. Vul uw KvK nummer in. U kunt dan ook meteen zien of u in aanmerking komt voor de uitkering.

Aanvragen kan van 30 juni t/m 30 oktober 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).