Fiscale en andere overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus

De maatregelen die de overheid neemt ter ondersteuning van ondernemers die in financiële moeilijkheden raken door het coronavirus worden bijna dagelijks geactualiseerd. Hier vindt u de stand per 20 oktober 2022 (wijzigingen zijn aangegeven in rood):

Aflossing Coronaschuld

Op 4 oktober 2022 is de betaalpauze voor de aflossing van (corona)belastingschulden verlengd van drie naar zes maanden. Het gaat om de mogelijkheden van betaling in kwartaaltermijnen in plaats van maandtermijnen, een betaalpauze van maximaal zes aaneengesloten maandtermijnen of twee aaneengesloten kwartaaltermijnen, een verlenging van de betaalregeling van vijf jaar naar zeven jaar of een combinatie van die versoepelingen.

In november 2022 komt er een digitaal loket beschikbaar voor verzoeken om een betaalpauze, kwartaalaflossing of verlenging van de coronabetalingsregeling. Als de betalingsregeling of de versoepeling niet volstaat, zijn er op grond van het reguliere beleid ook andere oplossingen op maat denkbaar.

 

NOW 7e periode kan worden aangevraagd

Vanaf 13 december 2021 kan de NOW subsidie over de 7e periode, november en december 2021 worden aangevraagd. Dit kan tot 31 januari 2021 via de website van het UWV. De omzetdaling in deze maanden moet tenminste 20% zijn ten opzichte van2/12e van de omzet over 2019.


TVL over het 4e kwartaal 2021 kan worden aangevraagd

De Tegemoetkoming Vaste Lasten is een subsidie voor bedrijven met een omzetdalingen van tenminste 30% in het 4e kwartaal 2021, vergeleken met de omzet in het 4e kwartaal 2019 of het 1e kwartaal 2020. Bent u na 1 oktober 2019 gestart met uw onderneming, dan kunnen andere referentieperioden gelden. Uw vaste lasten moeten tenminste € 1.500 bedragen. Voor de nadere voorwaarden en de aanvraagprocedure zie de website van de RVO.

 

Afrekening NOW 4e en 5e periode kan vanaf 31 januari 2022 worden aangevraagd

De definitieve afrekeningen voor de 4e en 5e periode kunnen vanaf 31 januari 2021 tot en met 22 februari 2023 bij het UWV worden aangevraagd. Hiervoor heeft u een derdenverklaring nodig als u meer dan € 40.000 voorschot had aangevraagd of als de definitieve subsidie hoger is dan € 40.000.

 

Urencriterium voor 2021 versoepeld

De soepele regeling die van januari t/m september 2020 gold keert voor 2021 terug: U mag er voor het 1e halfjaar 2021 van uitgaan dat u ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed. Ook als u dat niet werkelijk heeft gedaan.


Afrekening NOW 2.0 en 3.0 kunnen vanaf 4 oktober 2021 worden aangevraagd

De afrekening voor de 2e periode (juni t/m september 2020) kan nu tot en met 31 maart 2022 en voor de 3e periode (oktober t/m december 2020) tot en met 22 februari 2023 bij het UWV worden aangevraagd.
Voor NOW 3.0 heeft u een derdenverklaring nodig als u meer dan € 40.000 voorschot had aangevraagd of als de definitieve subsidie hoger is dan € 40.000. Voor de eerste en tweede periode golden nog grenzen van € 20.000 voor het voorschot respectievelijk € 25.000 voor het definitieve bedrag.

 

NOW 6e periode kan worden aangevraagd

Vanaf 26 juli 2021 kan de NOW subsidie over de 6e periode worden aangevraagd. Dit kan tot 30 september 2021 via de website van het UWV.

Ook werkgevers die getroffen zijn door de overstromingen in Limburg en daardoor omzet mislopen, kunnen in de zesde aanvraagperiode een tegemoetkoming NOW aanvragen. Voor deze werkgevers gelden dezelfde voorwaarden. Wat de reden van de aanvraag is (coronacrisis of gevolgen van de overstromingen) maakt geen verschil. De NOW is niet alleen bedoeld voor bedrijven die door de corona pandemie in zwaar weer zijn gekomen, maar ook door ondere oorzaken.

 

Eisen aan derdenverklaring en accountantsverklaring vanaf NOW 3.0 verlicht

De eisen die worden gesteld bij de derdenverklaring en de accountantsverklaring worden vanaf NOW 3.0 (derde periode) versoepeld om de hoge kosten hiervoor enigszins te beperken:

Voor de afrekening over NOW 1.0 en NOW 2.0 (de eerste en tweede periode) gelden nog de vorige eisen.


Afrekening NOW 2.0 kan worden aangevraagd

Van 15 maart 2021 t/m 5 januari 2022 kan de afrekening over de tweede periode worden aangevraagd bij het UWV.
Voor de eerste periode is de termijn hiervoor verlengd t/m 31 oktober 2021.


Starters

Er is aangekondigd dat er voor ondernemers die voor 1 juli 2020 gestart zijn met hun onderneming een aparte regeling wordt ontworpen. De precieze inhoud hiervan is nog niet bekend.

TVL 1e en 2e kwartaal 2021

De TVL regeling wordt voor de eerste twee kwartalen 2021 uitgebreid. De ondergrens van de omzetdaling blijft 30%. Er is geen sprake meer van een  variabele vergoeding. De vergoeding is in alle gevallen 85%. De omzet van 2019 is ook voor 2021 de referentie.

De TVL is voor de eerste 2 kwartalen 2021 ook aan te vragen voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. Zo kunnen ook grotere organisaties aanspraak maken op de TVL.

Ook wordt het maximum verhoogd van € 90.000 naar € 330.000 voor het mkb, en tot € 400.000 voor ondernemingen met meer dan 250 werknemers. Om steun te bieden aan de kleinere bedrijven is het minimumbedrag van de subsidie verhoogd van € 750 naar € 1.500 per kwartaal.

Onderdeel van de TVL is de vergoeding voor winkeliers (voorraadsubsidie gesloten detailhandel) die ingekochte voorraad niet kunnen verkopen. Deze vergoeding is nu ook geregeld voor het 1e kwartaal 2021. In het eerste kwartaal 2021 wordt een opslag gegeven van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL.

NOW afbouw vervalt

De voorgenomen afbouw van de regeling in het tweede kwartaal 2021 vervalt. De eisen en voorwaarden voor het 2e kwartaal 2021 zijn dan gelijk aan de eisen voor het 1e kwartaal. De vergoeding die was vastgesteld op 80% van de loonsom wordt verhoogd naar 85%.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten, zie hieronder voor een aantal links. In zijn brief van 27 januari 2021 heeft de minister van Sociale Zaken nadere informatie gegeven. Daaruit blijkt onder meer dat veel TOZO uitkeringen onterecht zijn uitgekeerd. Ook is duidelijk dat de aangekondigde vermogenstoets per 1 april 2021 (voorlopig) komt te vervallen. En dat de TOZO ook met terugwerkende kracht kan worden aangevraagd.

Uitstel van betaling belasting

Ondernemers kunnen uitstel aanvragen of om verlenging van uitstel aanvragen tot 1 juli 2021.

Als de termijn van drie maanden na de eerste aanvraag is verstreken, moet de ondernemer zelf verlenging aanvragen! Als de ondernemer geen verlenging aanvraagt, kan de ondernemer worden uitgesloten van de betalingsregeling van 36 maanden.

Ondernemers die al verlenging van uitstel van betaling hebben gevraagd, krijgen automatisch uitstel tot 1 juli 2021. Vanaf 1 juli 2021 moeten belastingen weer worden betaald zoals gebruikelijk.

Ondernemers moeten vanaf 1 oktober 2021 hun belastingschulden in 36 maanden terugbetalen.


Aanvraagtermijn NOW 3.1 verlengd

De NOW 3.1 kon tot 13 december 2021 worden aangevraagd. Deze datum is nu verlegd door de harde lockdown die op 15 december ingaat. Hierdoor komen meer ondernemingen ervoor in aanmerking.

Uitstelregeling verlengd tot 1 april 2021

De mogelijkheid om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen bij de Belastingdienst is verlengd tot 1 april 2021.

 

Afrekening NOW 1.0 kan t/m 31 oktober 2021 worden ingediend

Hierbij moet u de werkelijke omzetdaling in de periode waarover u de aanvraag deed opgeven, berekend volgens dezelfde regels als die u voor de jaarrekening toepast. Dus niet de factuurdatum maar de periode waarin de diensten of goederen zijn geleverd zijn bepalend. Behalve de omzet moet u ook andere opbrengsten meetellen, zoals huur, subsidies, de € 4.000 TOGS uitkering, nog niet gefactureerd onderhanden werk, etcetera. En dat zowel voor de drie maanden van 2020 als voor dezelfde maanden in het referentiejaar 2019.

Heeft u een voorschot gekregen tussen € 20.000 en € 100.000 of komt de afrekening tussen € 25.000 en € 125.000 dan moet u bij de afrekening een zogenaamde derdenverklaring mee insturen. Hierbij kunnen wij u van dienst zijn.

Stuurt u geen afrekening in, dan gaat het UWV ervan uit dat u afziet van de NOW 1.0 subsidie en moet u het voorschot terugbetalen.

 

Coronaregelingen voor ondernemers en werknemers vanaf 1 oktober 2020:

NOW 3 (tegemoetkoming loonkosten)

De regeling wordt met negen maanden verlengd, met drie keer drie maanden. In die periode wordt de NOW geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.

De uitkering voor de eerste periode kan nu worden aangevraagd via de website van het UWV. Daarbij kan een aanvraag ingediend worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december).

Het tweede tijdvak loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en het derde tijdvak loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 of  2,  kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3.

Tegemoetkoming vaste lasten mkb (TVL 2.0)

De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar 90.000 euro. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen. De TVL 2.0 geldt voor alle bedrijven en is dus niet meer afhankelijk van de SBI code of KvK doelomschrijving. Voor het vierde kwartaal kan de subsidie vanaf 25 november 2020 t/m 31 januari 2021 worden aangevraagd via de website van de RVO. Hiervoor heeft u uw DigiD of E-herkenning nodig, dan wel een ketenmachtiging met uw accountant als u het uitbesteed; als u dat niet heeft vraag het tijdig aan.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3)

Na 1 oktober kunt u Tozo 3 aanvragen bij uw woongemeente. Als u al een Tozo 2 uitkering ontvangt, kunt u een verkort aanvraagformulier indienen zodra uw woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft. Uw Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd. U dient bij uw aanvraag aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is. Ook verklaart u dat uw totaal aan beschikbare geldmiddelen lager is dan de toegestane grens van € 46.520. Houd de website van uw gemeente in de gaten voor meer informatie.

Links naar nadere informatie en de online aanvraagprocedure voor enkele gemeenten in onze regio:

Gemeente Ermelo
Gemeente Harderwijk
Gemeente Nunspeet
Gemeente Putten
Gemeente Dronten
Gemeente Almere

Gemeente Zeewolde
Gemeente Lelystad
Gemeente Zwolle

Borgstellingen, leningen en garantiefondsen

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar.
Alle voorwaarden & aanpassingen: BMKBGO-C en KKC.

Uitstel van belastingbetaling en invorderingsrente

Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. Ondernemers moeten echter niet alsnog in de knel komen bij het terugbetalen en krijgen met twee jaar ruim de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden geconfronteerd.

 

KKC-regeling: Klein Krediet Corona

De Nederlandse overheid gaat voor 95% garant staan voor overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot € 50.000).
De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019. Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4% per jaar. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. Het feit dat de financiers nog steeds 5% van het risico dragen, zorgt voor een zorgvuldige risicobeoordeling, zodat de leningen worden verstrekt aan in de kern gezonde bedrijven met voldoende terugbetaalcapaciteit. Banken houden zich aan de Gedragscode Kleinzakelijke kredietverlening.

In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C-financiers met een accreditatie, mogen de regeling ook aanbieden. 

De aanvraag kan vanaf 29 mei 2020 worden aangevraagd bij de bank.

 

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL 1.0)

MKB-ondernemers met maximaal 250 werknemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het Ministerie van Economische Zaken om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen: huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij, darvoor is de NOW, zie hierna.

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd.

De hoogte van het subsidie wordt als volgt bepaald::

subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%

De TVL compenseert maximaal 50% van de vaste lasten. Ondernemers hebben ook andere mogelijkheden om de vaste lasten te financieren of omlaag te brengen.

De normale omzet is uw omzet van 1 juni tot en met 30 september 2019. Deze periode noemen we de referentieperiode. Als u de btw-aangifte per kwartaal doet, dan neemt u de omzet van het tweede kwartaal 2019 (april-mei-juni). U deelt dat bedrag door drie en telt dit op bij de omzet van het derde kwartaal 2019 (juli–augustus–september). Omzet: alle inkomsten zonder de ontvangen btw, voor aftrek van kosten en vaste lasten. Het omzetverlies moet minimaal 30% zijn. 

Voor de bepaling van de vaste lasten, gebruiken we branchegegevens van het CBS. Omdat we zoveel mogelijk ondernemers zo snel mogelijk willen helpen, maken we geen gebruik van uw werkelijke vaste lasten. Berekening en controle van de vaste kosten per bedrijf, betekent dat u veel meer informatie moet opgeven en dat het langer duurt om de tegemoetkoming te verlenen. Het CBS beschikt over het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche, een percentage. Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor uw branche staat dus vast en hangt samen met uw SBI-code. De vaste lasten moeten na berekening hoger zijn dan € 4.000. We berekenen de vaste lasten als volgt:

vaste lasten = normale omzet x aandeel vaste lasten in %

Als u uw KVK-nummer invult in de Adviestool, vindt u uw SBI-code en het percentage gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche. Het aanvraagformulier werkt op dezelfde manier en toont u ook het percentage gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche waarmee we de tegemoetkoming bepalen.

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van hun vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal dus 30%) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 50.000 (is verhoogd, was € 20.000) voor een periode van vier maanden, van 1 juni tot 1 oktober 2020. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

Tijdens de aanvraag moet u de SBI-code van uw hoofd- of nevenactiviteit selecteren. Gebruik hier de adviestool SBI-codes. Vul uw KvK nummer in. U kunt dan ook meteen zien of u in aanmerking komt voor de uitkering.

Aanvragen kan van 30 juni t/m 30 oktober 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).