Fiscale en andere overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus

De maatregelen die de overheid neemt ter ondersteuning van ondernemers die in financiële moeilijkheden raken door het coronavirus worden bijna dagelijks geactualiseerd. Hier vindt u de stand per 2 april 2020 (wijzigingen aangegeven in rood):

Bijzonder uitstel van betaling wegens coronavirus

De Belastingdienst heeft de voorwaarden voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling wegens het coronavirus behoorlijk versoepeld. Het kabinet wil de administratieve lasten voor het aanvragen van uitstel van betaling door bedrijven en haar adviseurs nu zo beperkt mogelijk houden.

Bedrijven die in betalingsproblemen komen als gevolg van het coronavirus, kunnen uitstel van betaling aanvragen. Nadat de Belastingdienst het verzoek voor uitstel van betaling heeft ontvangen, stopt de Belastingdienst direct de invorderingsmaatregelen voor een periode van drie maanden. Wanneer voor het bedrijf een periode van drie maanden betalingsuitstel te kort is, dan kan het bedrijf daarna verlenging van het bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst aanvragen. Bij deze verlengingsaanvraag zal wel aanvullende informatie (eventueel een verklaring van een derde deskundige) moeten worden bijgevoegd. Welke informatie en wanneer een verklaring van een derde deskundige moet worden bijgevoegd, is op dit moment nog niet bekend. Ook is nog niet bekend wie deze verklaring kan afgeven. De Belastingdienst zal dat op een later moment bekend maken via haar website.

De Belastingdienst geeft aan dat dit bijzonder uitstel van betaling geldt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Dit houdt in dat er wel eerst een aanslag moet zijn opgelegd voordat bijzonder uitstel van betaling aangevraagd kan worden. Voor toekomstige, nog te verwachten aanslagen kan geen uitstel worden gevraagd.

Met het indienen van een correct verzoek om uitstel zijn wij u graag van dienst.

Hoe gaat dat met de omzetbelasting en loonbelasting?

U kunt pas uitstel vragen nadat u een aanslag heeft ontvangen. Maar dit zijn afdrachtbelastingen. Hoe moet dat dan? Dit is de procedure: om uitstel te kunnen aanvragen moet u eerst wachten tot na de uiterlijke betaaldatum, dus bijvoorbeeld voor de aangifte over het eerste kwartaal 2020 tot na 30 april. U ontvangt dan in mei een aanslag met verzuimboete. Voor deze aanslag kunt u dan uitstel vragen. De verzuimboete kan dan ook terug worden gedraaid.


Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

Deze zijn verlaagd van 4% (8% voor de vennootschapsbelasting) naar 0,01%.


Compensatieregeling: € 4.000 voor direct getroffen ondernemers

Het kabinet komt op korte termijn met een compensatieregeling voor bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken maakte in de persconferentie van 17 maart 2020 bekend dat deze bedrijven op korte termijn een directe, vaste tegemoetkoming krijgen van 4.000 euro. Dit is een gift. Later wordt bekendgemaakt onder welke voorwaarden dit gebeurt en welke bedrijven in aanmerking komen. Het gaat in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere bedrijven die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken. Denk aan schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Bij bedrijven in deze sectoren kunnen misgelopen orders moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. RVO.nl voert de regeling uit.

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) kan nu aangevraagd worden

Via de link RVO.nl. Daar kunt u eerst in de Zoektool SBI-codes checken of u er voor in aanmerking komt door uw KvK nummer in te vullen. Voor de aanvrag heeft u E-herkenning of een DigiD nodig. Klanten kunnen ons desgewenst machtigen het te regelen. Download en vul daartoe het machtigingsformulier in.

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Voorwaarden:

U doet uw aanvraag bij het UWV. Dat kan nu nog niet, maar daar wordt zo hard mogelijk aan gewerkt. Wanneer u een aanvraag kunt doen, wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.


Tijdelijke verlaging salaris directeur-grootaandeelhouder (dga)

De dga is aan regels gebonden voor wat betreft de hoogte van zijn salaris: de gebruikelijk loonregeling. Bij stagnerende omzet van zijn B.V., veroorzaakt door de Coronacrisis mag hij zijn maandloon tijdelijk verlagen of op nihil stellen. Aan het eind van het jaar, bij de laatste loonbetaling, moet het gebruikelijk jaarloon worden bepaald op basis van o.a. de jaarcijfers van de B.V. Blijk dan, dat te weinig is betaald, dan moet dat met het loon over december worden rechtgetrokken.
Deze tijdelijke vermindering mag niet met terugwerkende kracht, reeds verloond salaris blijft dus zo.


Verlaging voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Geen nieuwe regeling, maar wel iets om aan te denken: voorziet u een veel lagere winst voor 2020, dan kunt u uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 of vennootschapsbelasting 2020 aan laten passen. Hierbij zijn wij u graag van dienst.


Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Door de maatregelen tegen het coronavirus derven veel zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, inkomsten. Het kabinet ondersteunt hen met een tijdelijke regeling (Tozo), vooralsnog tot 1 juni 2020. Deze regeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen wordt uitgevoerd door gemeenten.

Er zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk:

Meer informatie en de voorwaarden vindt u op de website van het VNG.

Links naar nadere informatie en de online aanvraagprocedure voor enkele gemeenten in onze regio:

Gemeente Ermelo
Gemeente Harderwijk
Gemeente Nunspeet
Gemeente Putten
Gemeente Almere
Gemeente Zeewolde
Gemeente Lelystad
Gemeente ZwolleTermijn schriftelijke vastlegging vast arbeidscontract verlengd

Om de lage WW-premie toe te passen bij werknemers die voor onbepaalde tijd bij u in dienst zijn, moet u hun arbeidscontracten schriftelijk vastleggen. Voor werknemers die op 31 december 2019 al bij u in dienst waren, kreeg u eerder tot 1 april extra de tijd om dat te doen. Daar komen nu nog 3 maanden bij. U hebt dus de tijd tot 1 juli 2020.


Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

Aanvragen van de regeling doet u niet zelf, maar u kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat uw bank. 


Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

MKB’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Het kabinet ‘committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is’. Om gebruik te maken van de regeling meld u zich bij uw bank.


Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door de coronacrisis tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. De verstrekker van microkrediet verleent 6 maanden uitstel van aflossing. De rente gaat in die periode omlaag naar 2%.

Extra faciliteit i.v.m. Coronavirus, een initiatief van de gezamenlijke banken

Zes maanden uitstel aflossing lening bij bank

De banken bieden gezonde bedrijven de mogelijkheid de aflossing op hun lening(en) bij de bank zes maanden uit te stellen. Let op, uitstel is geen afstel, uiteindelijk moet er toch betaald worden en er wordt wel rente over berekend.


Diverse maatregelen worden in een snel tempo aangepast aan de situatie. De laatste, betrouwbare informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 

Naar homepage Van Welie Accountants