Accountantscontrole

Voor stichtingen en verenigingen

Ons kantoor verricht voor een aantal non-profitinstellingen zelf de accountantscontrole op de financiële verantwoording zoals door subsidieverstrekkers wordt vereist. Gerard van Welie AA is terzake volledig certificerend bevoegd. (Sinds een aantal jaren heeft een AA-accountant met aanvullende opleiding in de accountantscontrole hiertoe onverkort dezelfde bevoegdheden als een Registeraccountant).
Tot de cliënten behoren instellingen op onder meer welzijn, maatschappelijk en cultureel gebied, zoals een museum, poppodium, kinderspeelzaal en -opvang maar ook een fractie van een politieke partij.

Voor middelgrote ondernemingen

In samenwerking met een accountant met WTA vergunning kan de voor ondernemingen met een bepaalde omvang de dan wettelijk verplicht gestelde accountantscontrole worden verzorgd.
Een vennootschap die aan bepaalde groottekriteria voldoet is wettelijk verplicht de administratie aan een accountantscontrole te onderwerpen. Deze kan worden uitgevoerd door een Registeraccountant of een Accountant-Administratieconsulent met certificerende bevoegdheid, waarbij het kantoor in het bezit moet zijn van een WTA vergunning.Voor middelgrote ondernemingen is de Accountant-Administratieconsulent een goede keuze, omdat hij qua opleiding en ervaring vooral in de adviserende rol meer gericht is op het midden- en kleinbedrijf. Door de kleinere organisatie van dit kantoor is het tarief ook meestal lager.

Verschil controleverklaring, beoordelingsverklaring en samenstellingsverklaring

Een uitleg over de verschillende accountanstverklaringen vindt u hier.


Grensbedragen rechtspersonen vanaf 2016

Per 1 januari 2016 zijn de grensbedragen uit artikel 2:396 lid 1 en artikel 2:397 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek aangepast aan een dienovereenkomstige wijziging van de EU-richtlijn inzake de jaarrekening. Middelgrote en grote ondernemingen dienen hun jaarrekening en publicatiecijfers door een accountant te laten controleren en de controleverklaring bij de stukken te voegen. Om tot een goed oordeel te kunnen komen over het volledige, tijdige en juiste beeld van de jaarstukken dient de organisatie van die ondernemingen dan ook aan bepaalde eisen (administratieve procedures, interne controles, fumctiescheidingen) te voldoen.
Ook aan de te publiceren cijfers bij de Kamer van Koophandel en het bestuursverslag worden voor deze ondernemingen meer eisen gesteld.

Kleine en micro-ondernemingen hoeven geen accountantscontrole te laten uitvoeren. De accountant geeft indien hij de stukken opstelt een samenstellingsverklaring af. Het publicatierapport bevat alleen een verkorte balans met kleine toelichting. Micro-ondernemingen kunen met een beperkte jaarrekening volstaan.

Vanaf 1 januari 2016 gelden de volgende citeria:

Micro-onderneming:
- totaal aan activa (balanstotaal) tot € 350.000
- netto-omzet tot € 700.000
- gemiddeld aantal werknemers: kleiner dan 10

Klein:
- totaal aan activa tot € 6.000.000
- netto-omzet was tot € 12.000.000
- gemiddeld aantal werknemers: kleiner dan 50

Middelgroot:
- totaal aan activa tot € 17.500.000
- netto-omzet tot € 35.000.000
- gemiddeld aantal werknemers: kleiner dan 250

Groot:
- Boven de grenzen van middelgroot

De grensbedragen bepalen of een rechtspersoon micro, klein, middelgroot of groot is. Een vennootschap komt in een nadere groep indien op twee opvolgende balansdata aan tenminste twee van de drie criteria (balanstotaal, netto-omzet, aatal werknemers) wordt voldaan.
Volgens het besluit zijn de nieuwe grensbedragen van toepassing op de jaarrekening waarvan het boekjaar aanvangt op 1 januari 2016 maar mogen ze ook al worden toegepast op de jaarrekening over 2015.

 

Naar homepage Van Welie Accountants