Graag zijn wij u van dienst met uw aangifte inkomstenbelasting 2018

Voor een prijsopgaaf voor uw aangifte inkomstenbelasting 2018 kunt ons of even bellen (0341-416868 / 0341-413509).
Hieronder vindt u een checklist met aan te leveren gegevens voor uw belastingaangifte. Heeft u vorig jaar ook uw aangifte door ons laten verzorgen, dan zullen een aantal gegevens al in ons bezit zijn. Die hoeft u dan niet mee te sturen.

U kunt uw gegevens e-mailen of per post naar ons kantoor verzenden (s.v.p. kopieën, geen originelen opsturen).
U ontvangt van ons een rapport. Pas na uw machtiging voor akkoord te hebben ontvangen sturen wij uw aangifte naar de Belastingdienst.
Indien u de stukken niet tijdig kunt aanleveren (voor 16 maart 2019) kunnen wij uitstel voor het indienen aanvragen bij de Belastingdienst. Stuurt u dan even een e-mailtje met de BSN nummers van u en eventueel uw partner.


Checklist mee te sturen gegevens t.b.v. uw belastingaangifte 2018:

 1. De aangiftebrief van de Belastingdienst.
 2. Een kopie van uw paspoort of ID kaart (indien nog niet in ons bezit).
 3. Een kopie van uw vorige aangifte (alleen indien deze niet door ons kantoor werd verzorgd).
 4. Uw telefoonnummer en vooral ook uw e-mail adres.
 5. Bent u gehuwd, geregistreerd partners, samenwonend of alleenstaand? Eventuele wijzigingsdatum in 2018 opgeven.
 6. Indien ongehuwd samenwonend én allebei ingeschreven op hetzelfde adres in de Gemeentelijke Basisadministratie: 
  Geef aan of en op grond waarvan u voldoet aan de nieuwe eisen voor fiscaal partnerschap (indien in 2018 veranderd ook de wijzigingsdatum doorgeven):
  - u bent meerderjarig en heeft een notarieel samenlevingscontract (svp kopie meesturen) óf 
  - u bent geregistreerd partners (svp kopie akte meesturen) óf 
  - u heeft samen met uw partner het eigendom van een woning waar u allebei woont óf 
  - een van u beiden staat op de pensioenpolis van de andere partner genoemd óf
  - u heeft samen een of meer kind(eren) of heeft een kind van de ander erkend óf
  - u bent meerderjarig en op uw adres staat ook een kind van één van u ingeschreven
  - u was het jaar ervoor al fiscaal partner.
 7. Naam, geboortedatum en BSN nummer van uw partner.
 8. Geboortedata en voorletters kinderen tot en met 18 jaar.
 9. Kopieën voorlopige aanslag(en) of teruggaaf van
  - Inkomstenbelasting 2018
  - Zorgverzekeringswet 2018
  - Zorgtoeslag 2018
 10. Kopieën van jaaropgaven werkgever(s) en/of uitkeringsinstantie(s).
 11. Neveninkomsten e.d.
 12. Gegevens reiskosten woon-werk boven 10 km per openbaar vervoer: afstand, aantal dagen, vergoeding werkgever.
 13. Opgave ontvangen periodieke uitkeringen, alimentatie e.d.
 14. De WOZ-waarde belastingjaar 2018 van uw eigen woning, met peildatum 01-01-2017 (Let op: deze staat op uw aanslag gemeentelijke belastingen over 2018, dus van vorig jaar)
 15. Kopieën jaaropgave hypotheekrente en -saldo
 16. Betaald erfpachtcanon in 2018
 17. Jaaropgave beleggingsdeel spaar- of levenhypotheek per 1 januari 2018 (van uw verzekeringsmaatschappij), alleen indien aan te geven in box 3. Indien de polis afgesloten is vóór 15-09-1999 geldt een vrijstelling van € 123.428 per partner.
 18. Indien woning gekocht in 2018: kopieën van afrekening notaris, factuur taxatie makelaar, opgave WOZ-waarde, facturen eventuele meegefinancierde verbouwingen e.d., datum dat u er bent gaan wonen
 19. Indien woning verkocht in de periode 2015 t/m 2018 en u dat nog niet heeft opgegeven: kopieën afrekening notaris en hypotheekgegevens van deze woning; datum dat u verhuisd bent
 20. Indien hypotheek verhoogd i.v.m. verbouwing: kopieën van de facturen meesturen
 21. Kopieën jaaropgaven bank/giro/spaarrekening/beleggingen/leningen e.d. van u, uw partner en uw kinderen jonger dan 18 jaar waarop vermeld: saldo per 1 januari 2018.
 22. WOZ waarde en adresgegevens tweede woning.
 23. WOZ waarde, huuropbrengst over de maand januari 2018 en adresgegevens aan derden verhuurde woning.
 24. In 2018 betaalde lijfrentepremies of pensioen banksparen. Verstrek ook de opgave "pensioenaangroei factor A" over 2017 (!) van het pensioenfonds van uw werkgever.
 25. Zelf betaalde, voorgeschreven maar niet vergoede ziektekosten, zoals tandarts, door arts voorgeschreven dieet (kijk hier voor de dieetlijst), reiskosten naar arts, ziekenhuis e.d., extra gezinshulp, extra kleding en beddengoed, reiskosten ziekenbezoek (onder bepaalde voorwaarden) en hulpmiddelen; graag per persoon specificeren. Let op: kosten die vallen onder het vrijwillige of verplichte eigen risico zijn niet aftrekbaar.
 26. Gegevens uitgaven voor overige niet vergoede buitengewone lasten zoals studiekosten, giften (aftrekbaar uitsluitend aan ANBI instellingen en steunstichtingen SBBI. Geef de giften gespecificeerd op, voor culturele instellingen krijgt u meer aftrek.Kijk hier of de instelling een ANBI en/of cultureel is, periodieke giften aan ANBI instellingen of verenigingen met meer dan 25 leden die zijn vastgelegd in een overeenkomst (hoeft niet meer via de notaris).
 27. Betaalde alimentatie aan ex-partner (met opgave naam, adres en geboortedatum)
 28. Overige informatie die volgens u mogelijk van belang kan zijn.

Deze checklist is niet uitputtend maar in de meeste gevallen voldoende. Twijfelt u of iets aftrekbaar of belast is, stuur het dan gewoon mee. Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Naar homepage Van Welie Accountants