Nieuws van uw accountant in Harderwijk

 

Overdracht accountantskantoor

Per 1 juni 2022 is de accountantspraktijk overgedragen aan Van Buuren Accountants-Adviseurs B.V. Gerard van Welie AA heeft het stokje overgedragen aan Kees van Buuren AA, een accountant met jarenlange ervaring. Het kantoor blijft gevestigd aan het Oosteinde 19. De medewerkers van Van Welie Accountants blijven u als vanouds en op een goede manier van dienst.

Kantoorruimte / praktijkruimte te huur

Op Oosteinde 21 is weer een ruimte te huur, check de aanbieding.


Overheidsmaatregelen Coronavirus

Een overzicht van de overheidsmaatregelen op fiscaal en financieel gebied vindt u hier.

 

Uitspraak Hoge Raad over vermogensrendementsheffing (box 3) 2017 en 2018

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de box 3-heffing zoals wettelijk geregeld over 2017 en 2018 in strijd is met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod. De belastingbetaler moet een vrije keuze hebben om zijn geld op een spaarrekening met nauwelijks rendement te zetten of te gaan beleggen. De belasting over spaargeld of andere beleggingen moet gebaseerd zijn op het werkelijk behaalde rendement en niet op een forfait, waarbij wordt uitgegaan van een standaard mix van sparen en beleggen.
Voor de aanslagen 2017 en 2018 waarvoor al bezwaar werd gemaakt zal de Belastingdienst dit moeten corrigeren. Voor andere aanslagen over 2017-2021 geldt dat binnen zes weken na datum aanslag bezwaar kan worden gemaakt, refererend naar deze uitspraak.
De Belastingdienst heeft deze omslag nog niet in de voorlopige aanslagen 2022 verwerkt.
(januari 2022)

Verhoging gebruikelijk loon DGA

Het minimaal toe te pasen salaris voor een directeur-grootaandeelhouder is verhoogd van € 47.000 naar € 48.000 per jaar. Voor de overige bepalingen zie pagina Rechtsvorm.
(januari 2022)

Belastingplan 2022

Een overzicht van de voorgestelde maatregelen in het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan 2022 vindt u hier.
(september 2021)

 

WBTR: Verplichte kost voor alle verenigingen en stichtingen

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Besturen van verenigingen en stichtingen zijn verplicht een aantal zaken te regelen en hun statuten en huishoudelijk reglement aan te passen.

Over de volgende zaken dienen afspraken te worden gemaakt en te worden vastgelegd.

Diverse punten zijn wellicht al goed geregeld, maar er zijn toch nieuwe regels.

Voornaamste bepalingen in de WBTR op een rij:

(juni 2021)

Regeling belasten van te hoge lening of rekening-courant dga gaat 1 januari 2023 in.

Leningen of rekening-courantschulden boven € 500.000 aan een directeur-grootaandeelhouder en zijn partner samen of aan zijn naaste familie worden vanaf 2023 voor het bedrag boven € 500.000 belast met inkomstenbelasting in box 2. Bij een lening aan een kind van de dga wordt het deel boven de € 500.000 bij de dga belast, niet bij zijn kind. Als er eenmaal deze belasting geheven is wordt de grens van € 500.000 verhoogd met het bedrag waarover afgerekend is. Men kijkt hierbij steeds naar de stand van 31 december van ieder jaar, de eerste keer dus per 31 december 2023.

Voor die tijd is het dus van belang schulden boven de grens zoveel mogelijk af te lossen. dit kan door contante betaling vanuit privé, uitkering van dividend maar ook door inbreng van privé eigendommen in de B.V. Bijvoorbeeld onroerend goed, maar dan is wel 8% overdrachtsbelasting verschuldigd.

Het bovenstaande geldt niet voor leningen die worden aangemerkt als eigenwoningschuld. Vanaf 2023 verstrekte leningen voor de eigen woning moeten ook hypothecair gedekt zijn.
(maart 2021)

Verliesverrekening vennootschapsbelasting vanaf 2022 verruimd.

Vanaf 2022 zijn verliezen tot € 1 miljoen weer onbeperkt verrekenbaar in de toekomst. Verliezen vanaf 2013 vervallen dus niet meer. Bven de € 1 miljoen verlies vindt verliesverrekening in een jaar plaats tot € 1 miljoen vermeerderd met 50% van de belastbare winst nadat die winst is verminderd met € 1 miljoen. De regeling voor de inkomstenbelasting is niet aangepast.
(maart 2021)

Minimum gebruikelijk loon directeur-grootandeelhouder (dga) omhoog.

Per 1 januari 2021 is het minimum gebruikelijk loon voor een dga, in dienst bij zijn eigen B.V. gestegen van € 46.000 naar € 47.000.

Het gebruikelijk loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen: 

Is het gebruikelijk dat anderen bij de meest vergelijkbare werkzaamheden een lager loon krijgen? En kunt u dat aannemelijk maken? Dan kan het loon op dat lagere bedrag worden gesteld. Daarbij moet u een vergelijking maken met de meest vergelijkbare werkzaamheden uit loondienst waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt.

Is het gebruikelijk loon € 5.000 of lager? En kunt u dat aantonen? Dan geeft u voor dat werk het loon aan dat u kreeg. De grens van € 5.000 geldt voor het totaal van uw werkzaamheden voor alle vennootschappen of coöperaties waarin u een aanmerkelijk belang hebt. De grens geldt dus niet per onderneming.
(september 2020)

Nieuwe berekening BTW privégebruik auto

In de laatste BTW aangifte van het jaar moet u de BTW over het privégebruik van de auto van de zaak opgeven. Dit is de aftrekbare voorbelasting naar rato van het aantal privé gereden kilometers ten opzichte van het totaal aantal gereden kilometers.
Is geen kilometerregistratie voorhanden dan mag van een percentage woren uitgegaan. Dat is 2,7 % van de cataloguswaarde voor auto's waarvan de BTW bij de aanschaf is afgetrokken, gedurende vijf jaar. Voor auto's die meer dan vijf jaar geleden zijn aangeschaft of die onder de margeregeling zijn aangeschaft zodat bij aanschaf geen BTW is afgetrokken is het 1,5 % van de cataloguswaarde.
Sinds dit jaar hoeft u niet meer BTW aan te geven dan dat u dat jaar heeft kunnen aftrekken. De eerste vier jaar na het jaar van aanschaf moet u daar wel 1/5e deel van de destijds afgetrokken BTW over de aankoop bij optellen.
(september 2020)

Belastingplan 2021

Een overzicht van de voorgestelde maatregelen in het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan 2021 vindt u hier.
(september 2020)

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gaat 1 januari 2020 in.

Wat veranderd er:

(oktober 2019)

Belastingplan 2020:

Enkele punten uit de op Prinsjesdag gepresenteerde voorstellen:

Aanpassingen in de werkkostenregeling

In de werkkostenregeling (WKR) worden de volgende aanpassingen doorgevoerd:

- De vrije ruimte wordt vergroot door de invoering van een tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte:
het percentage van de vrije ruimte bedraagt 1,7% voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom plus 1,2% over resterende loonsom. Dat levert een extra vrije ruimte op van maximaal € 2.000.

- De termijn waarbinnen werkgevers de in het kader van de WKR verschuldigde eindheffing moeten vaststellen wordt met een aangiftetijdvak verlengd. Daardoor hebben zij meer tijd om de juiste verschuldigde eindheffing in verband met overschrijding van de vrije ruimte vast te stellen.

- Branche-eigen producten worden voortaan altijd gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer. Werkgevers kunnen hun werknemers goederen verstrekken die in het bedrijf zelf of in een verbonden vennootschap zijn geproduceerd. Nu nog moet de waarde van deze branche-eigen producten in beginsel worden bepaald op het door de werkgever aan derden in rekening te brengen bedrag (factuurwaarde). Maar voor deze branche-eigen producten bestaat ook een gerichte vrijstelling tot een bedrag van ten hoogste 20% van de waarde in het economische verkeer. Om de bepaling van de waarde van het branche-eigen product in lijn te brengen met de kortingsregeling, worden deze producten voortaan steeds gesteld op de waarde in het economische verkeer.

-Vergoedingen voor de verklaring omtrent gedrag (VOG) en daarmee vergelijkbare buitenlandse verklaringen komen niet meer ten laste van de vrije ruimte. Daarvoor gaat een gerichte vrijstelling gelden.
(september 2019).

Jaarlijkse indexering van de vrijwilligersregeling

De maximumbedragen van de vrijwilligersregeling van € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar, worden voortaan jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar geïndexeerd. Het geïndexeerde maximumbedrag per kalenderjaar wordt steeds rekenkundig afgerond op een veelvoud van € 100. Het maximumbedrag per maand is dan steeds een veelvoud van € 10.
(september 2019).

Verlaagd btw-tarief voor elektronische uitgaven

Voortaan geldt het verlaagde btw-tarief voor elektronische uitgaven zoals e-books, digitale kranten en voor langs elektronische weg geleverde audioboeken. Het verlaagde btw-tarief geldt alleen voor elektronische uitgaven als deze vergelijkbaar zijn met uitgaven op fysieke dragers waarop het verlaagde btw-tarief van toepassing zou zijn, maar voor elke elektronische uitgave hoeft qua inhoud geen identieke fysieke tegenhanger van dezelfde aanbieder te bestaan. Het verlaagde btw-tarief kan ook van toepassing zijn op langs elektronische weg geleverde digitale educatieve informatie onder voorwaarde dat deze informatie (nagenoeg) uitsluitend is bestemd voor informatieoverdracht in het onderwijs, waarbij dit laatste objectief kenbaar of duidelijk moet zijn. Verder wordt ook het verlenen van toegang tot nieuwswebsites (zoals webpagina's van dagbladen, weekbladen en tijdschriften) onder het toepassingsbereik van het verlaagde btw-tarief gebracht.
Bijkomstige gebruiksmogelijkheden (zoals een zoekfunctie) staan niet in de weg aan toepassing van het verlaagde btw-tarief. Elektronische uitgaven of nieuwswebsites mogen niet uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit reclamemateriaal, of uit video-inhoud of beluisterbare muziek.
(september 2019).

Verhoging tarief overdrachtsbelasting niet-woningen

Het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen (zoals bedrijfspanden) wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd van 6% naar 7%.
(september 2019).

Afschaffing aftrek scholingsuitgaven onder buitengewone lasten

Voorgesteld is de aftrek van scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting te laten vervallen. In plaats hiervan komt de Subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie) voor natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt.
Vanwege deze samenhang treedt de afschaffing van de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven in werking op het moment waarop de Subsidieregeling STAP-budget in werking treedt. De Minister van SZW heeft al eerder laten weten dat de nagestreefde inwerkingtreding van de Subsidieregeling STAP-budget per 1 januari 2020 niet haalbaar is.
(september 2019).

Kleine ondernemersregeling Omzetbelasting vanaf 2020 anders!

Het heeft even geduurd maar in het Belastingplan 2019 is eindelijk een voorstel gedaan voor een nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR). De nieuwe regeling zal op 1 januari 2020 in werking treden. Een korting op basis van de jaarlijkse afdracht wordt dan niet meer verstrekt.

De nieuwe KOR kan (facultatief!) worden toegepast door zowel natuurlijke personen als rechtspersonen (B.V.’s stichtingen, verenigingen) als de omzet op jaarbasis minder bedraagt dan € 20.000. Hierbij telt de omzet aan het buitenland, financiële diensten, verzekeringsdiensten, verhuur en verkoop van onroerend goed wel mee, ook al zijn deze vrijgesteld.

De ondernemer is bij toepassing van de KOR ook ontheven van het doen van btw-aangiften en bijbehorende administratieve verplichtingen. Bij gebruik van de KOR mag geen btw in rekening worden gebracht. Ook mag de aan de ondernemer in rekening gebrachte btw niet meer in aftrek worden gebracht.

Voor toepassing van de vrijstelling vanaf 1 januari 2020 moet de betrokken ondernemer zijn keuze uiterlijk 20 november 2019 bij de Belastingdienst melden. De ondernemer kan de vrijstelling pas opzeggen nadat deze ten minste drie jaren van toepassing is geweest. De nieuwe regeling kan niet meer met terugwerkende kracht worden toegepast. Ondernemers die kiezen voor toepassing van de nieuwe KOR en de daarmee samenhangende ontheffing kunnen niet opteren voor btw-belaste verhuur van onroerende zaken.

Bij het maken van de keuze moet goed worden opgelet of er grote ionvesteringsplannen zijn, want de btw kan bij de KOR niet meer worden afgetrokken. Ook kan er sprake zijn van een terugbetalingsverplichting van afgetrokken btw op in de afgelopen jaren gedane investeringen, de zogenaamde herzieningsregeling.

Indien de omzetgrens van € 20.000 wordt overschreden moet de ondernemer dat direct melden aan de Belastingdienst middels een afmeldformulier. Hij is dan de volgende drie jaar weer belastingplichtig voor de btw. Goed opletten dus aan het eind van het jaar!
(december 2018).

Te huur

Wij hebbben weer kantoorruimte te huur, bekijk het aanbod hier.

 

Naar homepage Van Welie Accountants