Is de B.V. (nog) wel de juiste rechtsvorm voor uw onderneming?

De vraag of u uw onderneming het beste kan drijven in de vorm van bijvoorbeeld een eenmanszaak, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of een besloten vennootschap dient niet alleen bij de start van uw onderneming aan de orde te komen.
De omstandigheden kunnen zich zodanig ontwikkelen dat wijziging van de rechtsvorm gewenst is. Te denken valt aan een structureel hogere dan wel lagere winst, bijvoorbeeld door nieuwe respectievelijk afgestoten deelactiviteiten, wijzigingen in de fiscale wetgeving en in de financiële omstandigheden in de privé sfeer.

Bij de keuze en eventuele wijziging van de rechtsvorm van uw onderneming spelen een aantal overwegingen een rol. Deskundige begeleiding op zowel fiscaal als juridisch gebied is hierbij van eminent belang. Ik noem u een aantal van belang zijnde overwegingen:

Belastingvoordeel

Hierbij speelt het verschil in tarief voor de heffing van vennootschaps- en inkomstenbelasting een rol, maar ook het bestaan van bepaalde fiscale faciliteiten. Een richtgetal voor de minimale winst waarbij een B.V. voordeel zal bieden is in zijn algemeenheid niet te geven. Een en ander is immers afhankelijk van tal van omstandigheden. Bijvoorbeeld het al of niet meewerken van uw echtgenoot. Afhankelijk van het aantal uren en de wijze waarop meegewerkt wordt kan toepassing van meewerkaftrek, het verstrekken van een arbeidsbeloning of het aangaan van een man-vrouw-firma de grens waarbij een B.V. fiscaal voordeliger wordt steeds hoger leggen. Bij een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma is verder onder bepaalde voorwaarden de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB vrijstelling van toepassing. Die heeft u bij een B.V. niet. Een op uw omstandigheden gebaseerde berekening is voor deze overweging van belang.

Salaris dga

Het salaris van een directeur-grootaandeelhouder dient op zakelijke grondslag te worden vastgesteld en daarbij in principe tenminste 70% van hetgeen een niet-aandeelhouder zou verdienen én tenminste € 48.000 per jaar (bedrag vanaf 2022) te bedragen. Tevens moet zijn salaris tenminste het loon van de meestverdienende werknemer van de B.V. bedragen. Het gaat om het fiscaal loon, dus de bijtelling privégebruik auto mag u hierbij meetellen. Tijdens de coronapandemie mocht het loon tijdelijk lager zijn.

Gevolg kan zijn dat een beperkter deel van de winst in de B.V. overblijft waarvoor het tariefvoordeel tussen inkomsten- en vennootschapsbelasting geldt. Doordat u de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB vrijstelling mist kan de eenmanszaak zelfs voordeliger zijn. Is de winst bijvoorbeeld € 100.000 en het toe te passen gebruikelijk loon € 80.000, dan betaalt u bij de eenmanszaak minder belasting!
Het salaris van een dga mag op nihil worden gesteld indien zijn gebruikelijk loon minder dan € 5.000 per jaar bedraagt (bijvoorbeeld als er weinig activiteiten in de B.V. zijn, zoals in een stamrecht B.V.)

Verplichtingen verbonden aan de betreffende rechtsvorm

Alle rechtshandelingen tussen directeur-grootaandeelhouder en zijn B.V. dienen in notulen te worden vastgelegd. De directeur-grootaandeelhouder heeft minder flexibiliteit van handelen. Onder meer dient uitgaande van zakelijke overwegingen een salaris te worden vastgesteld. Heeft de directeur-grootaandeelhouder voor privé bestedingen meer geld uit de B.V. nodig, dan dient hij een leningovereenkomst met zijn B.V. aan te gaan en rente te betalen. Kan hij deze lening niet meer terugbetalen, dan zal de fiscus de lening kunnen gaan aanmerken als een dividenduitkering aan de directeur-grootaandeelhouder, waarover deze belasting moet betalen. In de zich dan voordoende omstandigheden komt dat meestal slecht uit. Met een eenmanszaak doet dit probleem zich niet voor.

Oudedagsvoorziening

Drijft u een eenmanszaak of vennootschap onder firma, dan kunt u gebruik maken van de fiscale oudedagsreserve (FOR). U kunt een percentage van de winst tot een maximaal bedrag reserveren. De dotaties zijn aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. De reservering mag in totaal niet boven het eigen vermogen van de onderneming uitkomen.
Als directeur-grootaandeelhouder van een B.V. kunt u echter net als andere werknemers een pensioenverzekering afsluiten. Ook kunt u zelf een pensioenvoorziening in uw B.V. opbouwen. De premies of dotaties zijn afhankelijk van salaris, leeftijd en diensttijd en mogen onafhankelijk van uw winst of vermogen worden afgetrokken.

Continuïteit en bedrijfsopvolging

De aandelen van een besloten vennootschap zijn in principe veel eenvoudiger aan derden over te dragen dan een eenmanszaak. Bij staking van een eenmanszaak spelen fiscale aspecten als het afrekenen van stakingswinst en mogelijkheden van doorschuiven een rol.
Natuurlijk kan in bepaalde situaties het afschermen van bepaalde (financiële) risico’s ook reden vormen voor een B.V. te (blijven) kiezen.

Uw eenmanszaak kunt u op grond van deze overwegingen inbrengen in een B.V. Fiscaal kunt u daarbij zoals bekend kiezen tussen "ruisende" en "geruisloze" inbreng. Bij ruisende inbreng moet u over de meerwaarde van de eenmanszaak bij inbreng in uw B.V. met de fiscus afrekenen. Van de aan te geven stakingswinst kunt u wel een klein bedrag aan stakingsvrijstelling aftrekken. Verder kunt u tot bepaalde grenzen voor de stakingswinst een lijfrenteverzekering afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Zo´n lijfrente geeft recht op een periodieke uitkering vanaf een af te spreken moment. De premie is aftrekbaar en compenseert dus de belaste stakingswinst. De uitkeringen zijn te zijner tijd belast - maar door de spreiding vaak tegen een lager tarief! Die lijfrente kunt u echter ook bij uw eigen B.V. bedingen, zodat u geen premie hoeft af te storten. Hierdoor wordt de belastingheffing over de stakingswinst uitgesteld totdat de lijfrente tot uitkering komt - bijvoorbeeld vanaf uw pensioendatum.

Bij "geruisloze" inbreng hoeft u niet af te rekenen met de fiscus over de in de onderneming aanwezige goodwill en stille reserves. De B.V. gaat fiscaal door met de boekwaarden van uw eenmanszaak.Heeft u een B.V. dan kunt u op een gegeven moment tot de conclusie komen dat u deze verder beter als eenmanszaak kunt gaan drijven. Deze terugkeer kan ook weer fiscaal "ruisend" of "geruisloos".
De keuze tussen fiscaal ruisende of geruisloze inbreng of terugkeer dient te stoelen op een berekening gebaseerd op úw situatie. Hierbij zijn wij u graag van dienst.

De Flex-BV vanaf 1 oktober 2012

Ingaande 1 oktober 2012 zijn een paar hindernissen om een B.V. op te richten afgeschaft..
Het minimale bedrag dat als aandelenkapitaal gestort moet worden zal niet meer de bekende € 18.000 hoeven te zijn. Er kan met een lager bedrag worden volstaan.
Voorheen zag men dit bedrag als garantie voor de crediteuren van de B.V. Die konden dan nog tenminste dit bedrag op de aandeelhouder verhalen. Uit de praktijk bleek dat veelal dit bedrag direct na de oprichting weer werd opgenomen door de oprichter / directeur-grootaandeelhouder (dga), zodat het daadwerkelijk storten van het aandelenkapitaal in feite maar een schijnzekerheid gaf voor de eventuele schuildeisers waar deze regeling voor bedoeld was.
Ook de bankverklaring dat het bedrag van tenminste € 18.000 daadwerkelijk gestort was op een bankrekening ten name van de op te richten B.V. hoeft dus niet meer.
Bij inbreng van een bestaande onderneming (waarvan de winst in de inkomstenbelasting werd aangegeven) in een B.V. waarbij de waarde van die onderneming al tenminste € 18.000 was, hoefde het bedrag van € 18.000 niet contant te worden gestort op een bankrekening ten name van de op te richten B.V., maar kon de waarde van de in te brengen onderneming (inclusief meerwaarde van bijvoorbeeld onroerend goed een goodwill) zelf als kapitaal dienen. Wel moest een accountantsverklaring worden opgenomen bij de beschrijving van de waarde van de onderneming, waarin de accountant verklaarde dat deze waarde volgens de door de cliënt opgestelde beschrijving tenminste het bedrag van het te storten aandelenkapitaal vertegenwoordigde. Ook dat is afgeschaft, er hoeft geen accountantsverklaring meer overlegd te worden.
Verder is de z.g. blokkeringsregeling niet meer verplicht. Wanneer iemand zijn aandelen in een B.V. wilde verkopen diende hij deze eerst aan de andere aandeelhouders aan te bieden. Hét kenmerk van de B.V. waaraan zij ook haar naam te danken heeft (besloten vennootschap). Ook is er het een en ander gewijzigd in het aanstellen van een bestuurder.

Maar: ook de directie kan met de nieuwe wetgeving in sommige gevallen aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de B.V. Dat is met name indien zij haar goedkeuring heeft verleend aan winstuitkeringen (dividend) die de vermogenspositie van de vennootschap in gevaar brengen, waardoor de schulden en andere verplichtingen niet meer kunnen worden voldaan. Deze wijziging geldt ook voor bestaande B.V.’s. Voor het uitkeren van dividend moet er dus worden getoetst of dat wel mogelijk is gezien deze bepaling.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Naar homepage Van Welie Accountants

Besparen op uw accountantskosten