De zelfstandig ondernemer zonder personeel
(zzp´er) in fiscaal perspectief

Bij Belastingdienst, UWV en bedrijfspensioenfonds rijzen vragen of er bij de zzp’er wel sprake is van zelfstandig ondernemerschap. Bij controles achteraf is meermaals gebleken dat er in feite toch sprake was van een dienstbetrekking, zodat loonbelasting, sociale- en pensioenpremies moesten worden nageheven, met alle gevolgen van dien. Hoe kan ik nu als zelfstandige of als opdrachtgever weten of ik daarmee risico loop? Hoe zit het als ik een besloten vennootschap opricht en van daar uit mijn werkzaamheden doe? Vragen die ook de wetgever bezighouden en die u en uw opdrachtgever toch wat onrustig kunnen maken.

Modelovereenkomst geeft zekerheidZZP

Opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp) kunnen – als zij dat willen – een modelovereenkomst gebruiken om vooraf zekerheid te hebben over de voorgenomen arbeidsrelatie en zo te weten of er geen sprake is van een dienstbetrekking. Opdrachtgevers weten dan zeker dat zij geen loonheffingen hoeven in te houden of te betalen. De regeling staat in de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA).
In samenwerking met belangenorganisaties heeft de Belastingdienst hiervoor een aantal modelovereenkomsten opgesteld en beoordeelt de Belastingdienst overeenkomsten van branches, opdrachtgevers of hun intermediairs en individuele opdrachtnemers.
De modelovereenkomsten zijn op de website van de Belastingdienst te vinden. Als opdrachtgevers en zzp’ers in de praktijk ook conform de modelovereenkomsten werken, hebben zij de gewenste zekerheid over de loonheffingen vooraf voor een periode van vijf jaar.Voor de duidelijkheid: partijen hoeven uiteraard geen gebruik te maken van een modelovereenkomst. Deze is niet verplicht.
Zie ook de lijst met de antwoorden op uw vragen.

Wanneer ondernemer?

Belastingdienst, UWV en bedrijfspensioenfonds beoordelen uw situatie aan de hand van een aantal criteria en de samenhang daarin: heeft u investeringen gedaan, hoeveel tijd besteed u aan uw onderneming, hoeveel klanten heeft u, hoe zijn uw reclame-uitingen, loopt u zelf het risico, bent u aansprakelijk voor alle schulden, kunt u zich laten vervangen door een derde, kunt u uw tijd zelf indelen, bent u verplicht de instructies van uw opdrachtgever uit te voeren?

Check of u ondernemer bent of niet

De Belastingdienst heeft de OndernemersCheck ontwikkeld. Daar kunt u eenvoudig checken of u ondernemer bent. Maar let op: als u een vraag onjuist heeft wil nog niet zeggen dat u toch geen ondernemer bent. Overleg het dan even met ons. Start de check hier: OndernemersCheck.

Hoe zit het met een B.V.

Wanneer u een besloten vennootschap opricht en die B.V. de overeenkomst aangaat met de opdrachtgever en ook uw werkzaamheden factureert, dan is het niet zo dat u en uw opdrachtgever daardoor gevrijwaard zijn. Belastingdienst, UWV en bedrijfspensioenfonds kijken wel door deze constructie heen. Het kan voorkomen dat de opdrachtgever zodanige afspraken maakt met u en uw vennootschap dat in feite sprake is van een dienstbetrekking tussen u en de opdrachtgever. Ook hier kan de opdrachtgever enige zekerheid krijgen door de Verklaring arbeidsrelatie.

Uniforce constructie met eigen B.V.

Een wel door de Belastingdienst toegestane vorm is een B.V. oprichten volgens de Uniforce constructie. Uniforce heeft een vennootschap voor u ontwikkeld, de Declarabele Uren B.V.® (DUBV®). U bent daarvan zelf statutair directeur en tevens werknemer. Dat komt doordat Uniforce voor 20% participeert in de DUBV® om die juridische arbeidsvorm te borgen. Dat is de voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het sociale stelsel. Aan het 20% aandeelhouderschap zijn geen rechten op winstuitkering verbonden, alle resultaten zijn voor u. U kunt uzelf vanuit de DUBV® probleemloos detacheren, waardoor uw aanspraak op sociale zekerheid en andere voordelen die het werknemerschap met zich meebrengt gewaarborgd blijven.

Van Welie Accountants Harderwijk

Geeft een B.V. mij nog meer voordelen?

Ook dat is maar de vraag. Vanuit fiscaal oogpunt is het tarief voor de vennootschapsbelasting veel lager dan het hoogste tarief voor de inkomstenbelasting. Wanneer u echter de nettowinst aan uzelf uitkeert als dividend, wordt ook nog een keer dividendbelasting geheven. Maar met die uitkering van dividend kunt u ook wachten, waardoor u deze heffing mogelijk tot ver in de toekomst uitstelt. Daardoor geeft het verschil in tarieven toch enig voordeel in de liquiditeiten van de onderneming.
Deze vreugde wordt echter met name bij een B.V. met maar één werknemer – uzelf – beperkt. U moet uzelf namelijk een salaris toekennen dat tenminste 70 % bedraagt van hetgeen in de markt gebruikelijk is, met - bij een fulltime job - een minimum van (sinds 2022) € 48.000 per jaar. Dat salaris wordt gewoon in de loon- en inkomstenbelasting betrokken. Bent u bijvoorbeeld interim-manager met een omzet van € 200.000 die u uit uw persoonlijke arbeid heeft weten te declareren, dan komt u met een loon van € 48.000 niet weg. Uiteindelijk zal er na aftrek van de salaris- en overige kosten niet veel winst resteren die dan wat gematigder wordt belast.
Een ander voordeel van de B.V. kan zijn de regel dat u niet verder aansprakelijk bent dan het bedrag van uw gestorte aandelenkapitaal. Wanneer echter aangetoond kan worden dat de situatie door mismanagement is ontstaan kan men u toch persoonlijk aansprakelijk stellen. Bij een vennootschap met alleen u als werkzaam persoon zal dat eerder het geval kunnen zijn.

Startende ondernemers raden wij meestal aan niet meteen een B.V. op te richten maar eerst als eenmanszaak te beginnen. Of er, na aftrek van het directiesalaris, zo veel lager belaste winst resteert moet immers de praktijk eerst maar eens uitwijzen. Fiscaal gezien is de eenmanszaak in eerste instantie meestal voordeliger, in verband met fiscale mogelijkheden als de zelfstandigen- en startersaftrek, die wel een fiscale aftrekpost zijn maar geen gelduitgaaf en toch leiden tot een lagere fiscale winst en dus minder te betalen inkomstenbelasting. Daarnaast zijn er faciliteiten zoals vervroegde afschrijving en dergelijke, die een B.V. niet kent. Wanneer u na een paar jaar de zaak alsnog inbrengt in een B.V. kan dan nog wat extra belasting worden bespaard.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Naar homepage Van Welie Accountants

Besparen op uw accountantskosten